Beschermingsbewind

Bewind is een maatregel die bij medische redenen of bij een problematische schuldsituatie door een rechtbank kan worden opgelegd en is vooral bedoeld om u te beschermen.

Lees verder

Budgetbeheer

Budgetbeheer is een afspraak tussen de cliënt en Zwanenburg & De Heer om bij schulden een gedeelte van de administratie uit handen te geven. Uw geld wordt beheerd volgens een vastgesteld budgetplan en dient als ondersteuning voor het uitvoeren van de schuldhulpverlening. 

Lees verder

Schuldhulpverlening

Het doel van schuldhulpverlening is een duurzame schuldeloze toekomst.  

In Nederland is de schuldhulpverlening voor natuurlijke personen geregeld in de wet schuldhulpverlening natuurlijke personen, afgekort de WSNP.

Lees verder

Afkoop schulden

Naast een schuldregeling bestaat de mogelijkheid de crediteuren een voorstel te doen om de vorderingen af te kopen. Dit is alleen mogelijk indien een derde bereid is een bedrag beschikbaar te stellen. Indien u zelf nog vermogen beschikbaar heeft, zal dit bedrag in het voorstel van de MSNP moeten worden meegenomen en kan dit niet worden gebruikt om de schulden af te kopen.

Lees verder

WSNP

Als niet alle crediteuren akkoord gaan met het voorstel in het kader van de MSNP kan Zwanenburg & De Heer in een aantal gevallen een procedure tot een dwangakkoord voor u voeren om via een Rechtbank de weigerachtige crediteuren te dwingen hun medewerking alsnog te verlenen. Als dit op u van toepassing is, zullen wij dit met u bespreken. Anders kunt u aanspraak maken op de wettelijke schuldsanering, de WSNP.

Lees verder

Crisis interventie

Indien u ontruimd dreigt te worden uit uw huurwoning, van uw energie of water wordt afgesloten, wanneer uw zorgverzekering wordt beëindigd of wanneer de deurwaarder uw goederen dreigt te verkopen, is er sprake van een crisissituatie. Zwanenburg & De Heer heeft de ervaring en juridische expertise om snel en adequaat de mogelijkheden te verkennen deze crisis af te wenden.

Lees verder

Schuldenbewind

Indien u vanwege een problematische schuldsituatie niet meer voor uw eigen financiën kunt zorgen of niet bij de gemeente terecht kunt met uw schulden, kan de rechtbank een maatregel opleggen om u te beschermen.  

Lees meer