Naast een schuldregeling bestaat de mogelijkheid de crediteuren een voorstel te doen om de vorderingen af te kopen. Dit is alleen mogelijk indien een derde bereid is een bedrag beschikbaar te stellen. Indien u zelf nog vermogen beschikbaar heeft, zal dit bedrag in het voorstel van de MSNP moeten worden meegenomen en kan dit niet worden gebruikt om de schulden af te kopen.

De ervaring heeft geleerd dat het alleen zinvol is een voorstel tot afkoop aan te bieden als dit bedrag gelijk of hoger is dan de totale afloscapaciteit (36x maandelijkse aflossing uit de VTLB).

Er zijn situaties waar het in het belang van de crediteuren is om akkoord te gaan met directe afkoop van de vordering die lager is dan de aflossing verspreid over 3 jaar. Indien dit op u van toepassing is, zullen wij dat natuurlijk met u bespreken.

Het staat de crediteuren uiteraard vrij al dan niet hun medewerking te verlenen aan het voorstel tot afkoop. Indien het aangeboden bedrag gelijk of groter is dan de totale afloscapaciteit en de crediteuren niet akkoord gaan, heeft u met dit voorstel het versnelde traject van het MSNP traject doorlopen en kunt u direct een beroep op de WSNP doen. Indien het bedrag lager is, zult u alsnog het MSNP traject moeten doorlopen voordat u aanspraak kunt maken op de WSNP.