Het doel van schuldhulpverlening is een duurzame schuldeloze toekomst.

In Nederland is de schuldhulpverlening voor natuurlijke personen geregeld in de wet schuldhulpverlening natuurlijke personen, afgekort de WSNP. Meer informatie over de WSNP kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

schuldhulpverleningHet doorlopen van een minnelijk traject is een voorwaarde om een beroep op de WSNP te kunnen doen. “In der minne” betekent zonder tussenkomst van de rechter en is geregeld in de minnelijke schuldsanering natuurlijke personen, afgekort de MSNP.

Er zijn scenario’s waarin kan worden afgeweken van dit traject door rechtstreeks een beroep op de WSNP te doen. Mocht dit in uw geval van toepassing zijn, zal Zwanenburg & De Heer dit met u bespreken.

In de schuldsanering heeft u een inspanningsverplichting en geen aflossingsverplichting Dit betekent dat er aan de crediteuren een voorstel wordt aangeboden dat is gebaseerd op de wettelijke afloscapaciteit. De hoogte van de afloscapaciteit wordt bepaald middels de VTLB berekening en wordt door alle partijen zoals de Rechtbank, deurwaarders en crediteuren gehanteerd. Op de website van de Raad van Rechtsbijstand kunt u deze berekening terugvinden. Naast de calculator kunt u daar ook het VTLB rapport vinden.

Het kan zijn dat uw totale afloscapaciteit ontoereikend is om al uw schulden terug te betalen. Dit vormt geen belemmering om de crediteuren een voorstel aan te bieden tegen finale kwijting van rente en kosten. Het staat de crediteuren vrij al dan niet in te stemmen met dit voorstel. Bij een hoge afloscapaciteit is de kans dat alle crediteuren akkoord gaan uiteraard groter dan wanneer er een groot gedeelte van de schuld moet worden kwijtgescholden.

Tegenover de wettelijke afloscapaciteit die aan de schuldeisers wordt aangeboden staan de plichten die u als schuldenaar heeft en waar de crediteuren op moeten kunnen vertrouwen dat u zich daar gedurende de regeling aan houdt

  • Maak geen nieuwe schulden
  • Informeer altijd volledig gevraagd en ongevraagd voor zover van belang voor de regeling
  • Maximale inspanning om uw inkomsten tijdens de regeling te optimaliseren.

Een voorstel in de MSNP is in principe voor de duur van drie jaar (36 betaaltermijnen). Hier kan van worden afgeweken als dit in het belang van de uitvoerbaarheid van het voorstel is.

Nadat u de regeling positief heeft doorlopen krijgt u in tegenstelling tot de WSNP geen ‘’schone lei’’ maar blijven de kwijtgescholden bedragen op papier bestaan als zijnde een natuurlijke verbintenis. Dit is een overeenkomst zonder verhaalmogelijkheden voor de crediteur en betekent dat het u als schuldenaar vrij staat nog betalingen te doen maar dat een schuldeiser dit nooit mag eisen.

Als niet alle crediteuren akkoord gaan met het voorstel kan Zwanenburg & De Heer in een aantal gevallen een procedure tot een dwangakkoord voor u voeren om via een Rechtbank de weigerachtige crediteuren te dwingen hun medewerking alsnog te verlenen.

Als dit op u van toepassing is, zullen wij dit met u bespreken. Anders kunt u aanspraak maken op de wettelijke schuldsanering, de WSNP.

Om een beroep te kunnen doen op de WSNP moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • U kunt niet meer zelf uw schulden afbetalen.
  • U heeft geprobeerd uw schulden te regelen via een schuldhulpverleningstraject (MSNP).
  • In de 5 jaar voor de aanvraag WSNP zijn geen vorderingen ontstaan uit fraude, misdrijf of te kwader trouw.
  • U heeft de afgelopen 10 jaar niet in de WSNP gezeten.
  • U bent gemotiveerd om de verplichtingen die gelden in de WSNP na te komen.

Zwanenburg & De Heer zal een verzoekschrift voor u opstellen waarin wij aangeven dat het niet is gelukt tot een akkoord in de MSNP te komen. Het verzoekschrift zullen wij met een begeleidend schrijven, waarin staat welke stukken u zelf dient toe te voegen, naar u opsturen. Wij zullen overgaan tot sluiting van uw dossier. Schuldhulpverlening

De complete aanvraag dient u bij de Rechtbank in. Als de Rechtbank uw complete aanvraag heeft ontvangen zal er een zittingsdatum worden ingepland. Tijdens deze zitting krijgt u de gelegenheid uw schulden nader toe te lichten. U hoeft zich hierbij niet bij te laten staan door een advocaat. In de meeste gevallen zal de Rechtbank tijdens deze zitting al aangeven of u wordt toegelaten tot de WSNP en wie uw bewindvoerder wordt.

Voor meer informatie over schuldhulpverlening kunt u vrijblijvend de brochure aanvragen of downloaden.